Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych, realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm)

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 > aktualności > aktualności > Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych, realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm)

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych, realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm)

Kędzierzyn-Koźle, 28.10.2021r.

Zapytanie-ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych, realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm)

„Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

w Kędzierzynie-Koźlu w okresie listopad-grudzień 2021r.”

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Jana Brzechwy 80,

47-230 Kędzierzyn-Koźle

telefon: 77 482 88 01;

e-mail: zsp1@kedzierzynkozle.pl

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu”

 1. Przedmiot zamówienia

dostawy CPV: 09135100-5

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości 14 000 litrów w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31-12-2021 do siedziby Zamawiającego tj. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu ul. Jana Brzechwy 80, 47-230 Kędzierzyn-Koźle.
 2. Parametry dostarczanego lekkiego oleju opałowego:
  1. Wartość opałowa nie niższa niż – 42,6 Mj/kg;
  1. Gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż – 0,86 g/cm3;
  1. Temperatura zapłonu nie niższa niż – 56 oC;
  1. Temperatura płynięcia nie wyższa niż – (- 24 oC);
  1. Lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC nie większa niż – 6mm2/s;
  1. skład frakcyjny:
   1. do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65 % (v/v);
   1. do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85 % (v/v);
  1. pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m);
  1. pozostałość po spopieleniu 0,01 % (m/m);
  1. zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m);
  1. zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg;
  1. całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg;
  1. Barwa – czerwona
 3. Zamawiający posiada zbiorniki na olej opałowy o łącznej pojemności 9 000 litrów.
 4. Jednorazowa dostawa lekkiego oleju opałowego będzie wynosić do 7500 litrów. Ilość dostarczanego jednorazowo paliwa uzależniona będzie od warunków atmosferycznych panujących w okresie dostarczania oleju.
 5. Określona powyżej ilość lekkiego oleju opałowego (14 000 litrów) jest przewidywaną ilością szacunkową. Faktyczna ilość oleju wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Może ona ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu jednak nie więcej niż +/- do 25%. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje żadne roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych powyżej.
 6. Dostarczany lekki olej opałowy musi być zgodny z Polską Normą PN-C 96024:2011 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” oraz z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U z 2016 poz. 2008) a także zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansówz dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych  (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054).
 7. Dostawa lekkiego oleju opałowego następować będzie sukcesywnie przez cały okres trwania umowy, według bieżących potrzeb Zamawiającego. Warunkiem dokonania każdorazowej dostawy lekkiego oleju opałowego będzie przekazanie przez Zamawiającego zamówienia w formie telefonicznej lub e-mailem określającego wielkość, termin i miejsce dostawy.
 8. Zamówienie musi zostać realizowane w terminie maksymalnie 48 godzin od daty przesłania zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy muszą być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnych z ustawą z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz.28, z późn. zm.). Jeżeli Zamawiający złoży Zamówienie w dowolnym tygodniu w piątek po godz. 12:00, Wykonawca może dostarczyć lekki olej opałowy w poniedziałek do godz. 12:00.
 9. Wykonawca dostarczy zamówiony lekki olej opałowy we wskazane miejsce na własny koszt i ryzyko, własnym środkiem transportu do tego przystosowanym tj. w autocysternach samochodowych oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiały niebezpieczne, wyposażonych w pompę lub dystrybutor z zalegalizowanym licznikiem przepływu i możliwością odczytu ilości dostarczanego paliwa oraz w wąż spustowy z końcówką podłączeniową do instalacji napełniania zbiorników o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie paliwa do zbiornika (min. 15m).
 10. Do każdej dostawy lekkiego oleju opałowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi świadectwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości, potwierdzający spełnienie przez dostarczony olej parametrów jakościowych określonych w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia. Świadectwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości powinien być w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 11. Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość lekkiego oleju opałowego winna być zgodna
  ze wskazaniami zalegalizowanego licznika oleju opałowego, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej. Wskazania licznika będą sprawdzane w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego przyjmując dostarczony lekki olej opałowy przez Wykonawcę ma prawo każdorazowo żądać okazana świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której dokonywany będzie rozładunek oleju opałowego.
 12. Wykonawca przy każdej dostawie przekaże Zamawiającemu list wydany przez jego magazyn, zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo oraz nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny.
 13. Dostawy lekkiego oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15oC.
 14. Każdorazowa prawidłowa dostawa lekkiego oleju opałowego będzie potwierdzona dokumentem „WZ” (wydanie na zewnątrz) Wykonawcy zawierającym następujące informacje:
 15. Cenę jednostkową brutto z dnia dostawy, potwierdzoną wydrukiem ze strony internetowej producenta oleju opałowego;
 16. Temperatura przy załadunku paliwa;
 17. Ilość litrów w temperaturze załadunku i gęstość oleju w temperaturze załadunku;
 18. Ilość litrów oleju w temperaturze 15oC i jego gęstość w tej temperaturze.
 19. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności przedstawiciela Wykonawcy, próbki rozjemczej oleju opałowego i skierowanie jej do badania do akredytowanego, wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. Próbka będzie pobierana w ilości nie większej niż 2 litry do pojemnika dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik z próbką oleju zostanie zabezpieczony plombami z odciskami upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wyniki badań są dla stron wiążące i nie podlegają reklamacji. W razie stwierdzenia przez akredytowane laboratorium, że olej opałowy nie spełnia wymaganych norm jakościowych wykonawca musi odebrać wadliwy olej i dostarczyć spełniający parametry jakościowe w terminie 24 godzin od dnia otrzymania wyników z laboratorium. Wykonawca pokryje także wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z nabyciem, zwrotem oraz wszelkimi następstwami użycia wadliwego oleju opałowego.
 1. Warunki udziału w postępowaniu.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w tym  koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi;
  1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach.
  1. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach.

2. Do udokumentowania spełnienia wymaganych warunków Wykonawca winien dołączyć następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (zał. 3) i nie podlega wykluczeniu.
 2. Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi;
 3. Dokument potwierdzający, iż dostarczany przez Wykonawcę olej opałowy posiada wymaganą przez Zamawiającego jakość.
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.
 5. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczeń Wykonawcy, które muszą być złożone w oryginale.
 6. Opis sposobu przygotowania oferty.
 1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 2. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim i spięta w sposób nierozerwalny (uniemożliwiający przypadkową dekompletację). Każda strona oferty powinna być opieczętowana oraz podpisana przez uprawomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.
 3. Oferta złożona przez wykonawcę powinna zawierać: wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), klauzulę RODO (załącznik 4) oraz dokumenty i oświadczenie wyszczególnione w rozdz. II ust. 2.
 4. Wszystkie formularze zawarte w zapytaniu ofertowym a w szczególności formularz ofertowy powinny być wypełnione wg wzorów, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionych przedstawicieli. Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w postaci kopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 5. Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów w   niewłaściwej formie np. brak potwierdzenia kopii przez osoby uprawnione, spowoduje odrzucenie oferty.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny
 1. Cena jednostkowa brutto za lekki olej opałowy (przed upustem) obliczona wg średniej ceny
  zamieszczonej na stronie internetowej producenta lekkiego oleju opałowego, z 2 kolejnych dni,
  w przedziale czasowym: od 2 do 4 dni przed otwarciem ofert, tzn. od dnia 01-11-2021 do 03-11-2021.
  1. Upust (w procentach) musi być podany z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Poziom upustu wskazany w kolumnie „B”, Formularza ofertowego musi być taki, aby w efekcie jego zastosowania cena jednostkowa brutto wyliczona w kolumnie „C” była niższa o min. 0,01 zł od ceny wskazanej w kolumnie „A”.

Upust Wykonawcy jest stały i niezmienny przez cały okres realizacji umowy.

 • Rzeczywiste rozliczanie oleju opałowego odbywać się będzie w oparciu
  o iloczyn ceny jednostkowej sprzedaży brutto obowiązującej w chwili dostawy poszczególnej partii oleju opałowego potwierdzonej wydrukiem ze strony internetowej producenta oleju opałowego pomniejszonej o upust zaoferowany przez wykonawcę (dostawcę) oraz ilości dostarczonego oleju.
  • Ilość wskazana w formularzu oferty jest przewidywaną ilością szacunkową. Faktyczna ilość oleju wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Może ona ulec stosownemu zmniejszeniu lub zwiększeniu jednak nie więcej niż +/- 25%. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje żadne roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli w formularzu oferty.
  • Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.
 • Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 1. Ofertę należy przesłać pocztą na adres zamawiającego lub złożyć osobiście  do dnia 05 listopada 2021r do godz. 10.00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Jana Brzechwy 80, 47-230 Kędzierzyn-Koźle.
 3. Kryterium oceny ofert
  1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
NrNazwa kryteriumWaga
1Cena brutto całego zadania [PLN]60 %
2Upust (% od ceny brutto)%
 • Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryteriumWzór
1Cena brutto (zł) Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie:  – Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert – Cof – cena podana w ofercie
2Upust Liczba punktów = (Uof/Umax) * 100 * waga gdzie:  – Uof – podana w ofercie ….., – Umax – najwyższa spośród wszystkich ofert …..
 • Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
  • W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
 • Formalności jakich należy dopełnić w celu zawarcia umowy.
 1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
  1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia przekazania zawiadomienia, o wyborze oferty. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
  1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 • Istotne postanowienia umowne, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
  • Projekt umowy, jaką Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą jest zawarty w załączniku nr 2 .
   • Sposób płatności – przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
   • Termin zapłaty – 21 dni
   • Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnych ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
   • Umowa będzie obowiązywać do 31.12.2021 r.

ZAŁACZNIKI :

 1. Formularz ofertowy (do wypełnienia);
 2. Projekt umowy;
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 4. Klauzula RODO.

Zatwierdził:

Dorota Jastrzembska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa, adres i telefon Wykonawcy

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

w Kędzierzynie-Koźlu

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na  „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu w okresie listopad-grudzień 2021r.”

OŚWIADCZAMY IŻ:

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia na dostawę 14 000 litrów oleju opałowego lekkiego              do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu  w cenie:
  1. Całkowita ryczałtowa cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia wynosi:

………………….. ,- zł

/słownie: ……………………………………………………………………………………………………./

Lp.Przedmiot zamówieniaCena brutto za 1 litr
średnia ze stron internetowych producentów leju opałowego w ciągu 2 dni w czasie 2÷4 dni przed terminem składania ofert) bez upustu
Upust
w
(%)
Cena brutto za 1 litr
z upustem
Szacunkowa ilość Zamawianego paliwaŁączna wartość brutto
  ABC A x (1-B/100)DD x C
1.Olej opałowy ……% 14 000 l 
RAZEM (Wartość oceniania, przeniesiona powyżej)

w tym:

Oferowany stały upust wynosi: ………………. % (Wartość oceniania)

Upust przemnożony przez cenę z kolumny A daje cenę kolumny C niższą od ceny podanej w kol. A, o co najmniej 0,01 zł

 • Oświadczamy, że cena oferty została sporządzona w oparciu opis przedmiotu zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia należny podatek od towarów i usług VAT a także wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie będzie podlegała zmianom i korektom w okresie realizacji zamówienia oraz oświadczamy, że upust jest stały i niezmienny przez cały okres realizacji umowy.
 • Ostateczne rozliczanie oleju opałowego odbywać się będzie w oparciu o iloczyn ceny jednostkowej sprzedaży brutto obowiązującej w chwili dostawy poszczególnej partii oleju opałowego potwierdzonej wydrukiem ze strony internetowej producenta oleju opałowego pomniejszonej o upust zaoferowany przez wykonawcę (dostawcę) oraz ilości dostarczonego oleju.
 • Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 31.12.2021 r.
 • Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • Załącznikami do niniejszej oferty są :

5.1. …………………………………………………………………………………..

5.2. …………………………………………………………………………………..

5.3. …………………………………………………………………………………..

5.4. …………………………………………………………………………………..

Miejsce i data …………………………………………….

Imię i nazwisko ………………….……………………………

                                                                                         Podpis ………………………………………………………

/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym/

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA Nr 4/2021

Zawarta w dniu ………………………….. w Kędzierzynie-Koźlu, pomiędzy;

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą ul. Jana Brzechwy 80, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, (NIP: 7492085111) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

 1. Dorotę Jastrzembską – Dyrektora ZS-P nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zarejestrowanym w ………………………….… Nr rejestru ………………………….… Regon ………………………….… NIP ………………………….…

z siedzibą w ………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zapytanie ofertowe z dnia 28 października 2021 r. na wykonanie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu w okresie listopad-grudzień 2021r. ” oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie zawiera się umowę następującej treści:

§ 1

 1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu  w planowanej  ilości 14 000 litrów w okresie od …..11.2021r. do 31.12.2021 r.
 2. Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczające możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia ilości zakupionego paliwa w zależności od potrzeb Zamawiającego o +/- 20%.
 3. Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnej ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

§ 2

 1. Termin realizacji zamówienia:  listopad 2021 r. – 31.12.2021 r.
 • Dostawa oleju będzie następowała partiami w ciągu 48 godzin od telefonicznego lub mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę, określającego  ilość oleju opałowego.

§ 3

 1. Wykonawca gwarantuje stałą,    dobrą    jakość    paliwa    o parametrach                                    zgodnych z dostarczoną ofertą oraz obowiązującymi normami.
 2. Na każdą dostarczoną partię oleju Wykonawca przekaże Zamawiającemu świadectwo jakości wystawione przez producenta oleju.
 3. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej jakości oleju opałowego umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dostawy nieodpowiedniej jakości paliwa.

§ 4

Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania całości lub części dostawy innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego.

§ 5

 1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu o ceny sprzedaży w chwili dostawy danej partii oleju opałowego, pomniejszone o stały % upustu udzielony w wysokości: ………… zgodnie ze złożoną ofertą oraz ilości dostarczonego oleju opałowego w danej dostawie. Upust udzielony będzie od ceny brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT).
 2.  Szacunkowa wartość brutto zamówienia wynosi……………………………….. zł
 3. Podstawą obliczenia wartości danej dostawy będzie cena podana w pkt. 1 oraz ilość oleju potwierdzona na liczniku cysterny, z której nastąpi przepompowanie do zbiornika Zamawiającego.

§ 6

 1. Zapłata wynagrodzenia za każdą wykonaną dostawę będzie następowała na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.
  1. Wynagrodzenie określone w ust 1 obejmuje:
   1. podatek od towarów i usług – każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia,
   1. wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.
  1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
  1. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
  1. Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

§ 7

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  1. za nieterminową realizację dostawy w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki,
  1. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5% brutto wynagrodzenia umownego.
 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5%    brutto wynagrodzenia umownego,
 3. Łączna ilość kar umownych płaconych przez każdą ze Stron drugiej stronie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% brutto wynagrodzenia umownego, przy czym Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowa jest zawarta na czas określony od dnia …..11.2021r. do dnia 31.12.2021 roku.

§ 11

 1. Osobą odpowiedzialna za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest Pani  Daria Operskalska – sekretarz szkoły  tel. 77 482 88 01
 2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty zZamawiającympostronieWykonawcy jest                                Pan/i

………………………………………………………………………………………………….

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                             WYKONAWCY

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na Dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu w okresie listopad-grudzień 2021r.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu w okresie listopad-grudzień 2021r.

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj:

 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu  paliwami, na dowód czego dołączamy kserokopię koncesji.
 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
 4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………                                                                                       .…………………….

miejscowość, data                                                                 podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13,14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „ Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia,  którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto dotyczącego realizacji zadania pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu w okresie listopad-grudzień 2021r.” wyłonienia wykonawcy, realizacji umowy, ewentualnego dochodzenia           roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Pani/ Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. ust. 1 lit. b RODO będziemy przetwarzać  jeśli jest Pani/ Pan stroną umowy.

      Pani/ Pana  dane, w związku z tym, że jest Pani/ Pan pracownikiem, współpracownikiem Wykonawcy           będą     przetwarzane    w celach kontaktowych dotyczących przesłania oferty, komunikacji  z        potencjalnym   Zleceniobiorcą w celu  nawiązania  współpracy, podjęcia czynności przed zawarciem           umowy a także             czynności związanych z realizacją umowy. Na tej podstawie będziemy  również                   przetwarzać Pani / Pana dane w związku z obroną przed ewentualnymi roszczeniami.    

podmioty świadczące usługi w zakresie IT- podmiot zapewniający asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, dostawca  i hostingodawca usług poczty elektronicznej, dostawca i hostingodawca Biuletynu Informacji Publicznej.

Mogą wystąpić przypadki w których Administrator będzie przetwarzał dane: numer uprawnień zawodowych,  dane zawarte w udzielanych pełnomocnictwach,  informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, numer rachunku bankowego, opinie związane z realizacją umowy.

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych,  w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa  wskazanego w art. 6 ust. 1 lit. c RODO  (art. 17 RODO),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO),

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy  przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany  (art. 20 RODO),

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO (art. 21 RODO).

       Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów         

       RODO. Z praw tych może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora.

……………………………                                                                                                .…………………………….

miejscowość, data                                                                                                podpis Wykonawcy

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18
Skip to content