Deklaracja dostępności

<

Deklaracja dostępności Serwisu Internetowego Szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 im. Wojciecha Korfantego w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu Internetowego Szkoły.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • treści wytworzone przed 23 września 2020 r.

Wyłączenia

 • mapy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Jastrzembska.
 • E-mail: zsp1@kedzierzynkozle.pl
 • Telefon: 77 482 83 18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
 • Adres: ul. Jana Brzechwy 82
  47-230 Kędzierzyn-Koźle
 • E-mail: pp20@kedzierzynkozle.pl
 • Telefon: 77 482 83 18

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA PSP18

 1. Charakterystyka obiektu:

Budynek znajduje się przy ulicy Jana Brzechwy 80 w Kędzierzynie-Koźlu

1) Budynek jest trzykondygnacyjny, składa się z trzech budynków:

– budynek najstarszy dwukondygnacyjny z roku 1868, w którym mieszczą się 3 sale lekcyjne, biblioteka i czytelnia,

– budynek trzykondygnacyjny z roku 1938 w którym mieści się 7 sal lekcyjnych, toalety, pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki, pomieszczenie socjalne, sekretariat i gabinet dyrektora,

– budynek sali gimnastycznej z węzłem sanitarnym, w tym dla niepełnosprawnych, przebieralniami, magazynami na sprzęt sportowy oraz pokojem trenerów z roku 2016,

2) do budynku prowadzą trzy wejścia  – dwa wejścia od ul. Jana Brzechwy. Wejście główne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście ewakuacyjne niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Trzecie wejście za budynkiem (wejście tylne), dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;
3) do wejścia ewakuacyjnego prowadzą dwa schody;
4) do wejścia tylnego prowadzi ciąg komunikacyjny z podwórza, który prowadzi wprost do korytarza szkolnego na parterze budynku.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

1) korytarze w budynku:
a) umożliwiają pełne poruszania się osoby na wózku inwalidzkim na parterze do wszystkich pomieszczeń, na pierwszym i drugim piętrze progi nie umożliwiają dotarcia do niektórych pomieszczeń, nie umożliwiają dotarcia do biblioteki szkolnej oraz czytelni (progi oraz mała przestrzeń do manewrowania wózkiem inwalidzkim),
b) posiadają przeszkody architektoniczne w postaci progów,

2) schody w budynku:

a) w budynku z roku 1938 są szerokie  na 132 cm z obustronnymi poręczami, 

b) w budynku z roku 1868 są wąskie – 94 cm, drewniane, zabiegowe,

b) nie są zabezpieczone taśmami antypoślizgowymi, 
c) umożliwiają dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach;
3) winda osobowa w budynku:

a) brak windy w budynku

3. W budynku nie występują inne dostosowania w postaci:

1) informacji głosowych;
2) pętli indukcyjnych; 
3) głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące;
4) platform;
5) oznaczeń w alfabecie braille’a  lub oznaczeń kontrastowych;
6) dotykowego systemu naprowadzania dla osób słabowidzących lub niewidomych;
7) druku powiększonego dla osób słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

1) osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania pojazdu na 1 miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym w pobliżu części budynku, w której znajduje się sala gimnastyczna;
2) 5 miejsc postojowych usytuowanych jest w miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym w pobliżu części budynku, w której znajduje się sala gimnastyczna;
3) 10 miejsc postojowych ok. 50 m od budynku.


5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma ograniczeń do wstępu dla osoby z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego za pośrednictwem Polskiego Związku Głuchych, zgodnie z trybem określonym w art. 11 i 12 ustawy z dnia 19 września 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824).

 1. Informacje dodatkowe
 2. toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych bez systemu przywołania znajduje się w węźle sanitarnym przy sali gimnastycznej;
 3. dojazd do budynku odbywa się drogą publiczną dwukierunkową;
 4. brak drzwi otwieranych automatycznie;
 5. nie wszystkie drzwi prowadzące do pomieszczeń mają szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm;
 6. brak jest informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewnionej w sposób  głosowy;

brak oznakowania pomieszczeń z wykorzystaniem tabliczek ze znakami wypukłymi dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18
Skip to content