Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku/zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 reprezentowany przez dyrektora szkoły, do którego składany jest wniosek. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły – wykaz szkół wraz z danymi kontaktowymi, adresem strony internetowej dostępny jest w zakładce OFERTA

2. Dane osobowe dziecka, rodziców lub opiekunów prawnych dziecka oraz rodzeństwa dziecka są przetwarzane w celu:

• przyjęcia dziecka do szkoły/przeprowadzenia rekrutacji dziecka do szkoły, a także aby móc skorzystać z pierwszeństwa w przyjęcia dziecka do szkoły w oparciu o poszczególne kryteria naboru, na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO* tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w szczególności art. 130, 133, 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

– art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa.

• zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g i h RODO w zw. z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tj. ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa oraz dla celów profilaktyki zdrowotnej.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 133 oraz art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły oraz aby korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pomioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiot udostępniający i utrzymujący system elektronicznej rekrutacji- Vulcan Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Wołowska 6 oraz podmioty uprawnione do uzyskana danych na podstawie przepisów prawa.

4. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

5. Obowiązek podania danych osobowych Pani/ Pana/Pani dziecka/ Pana dziecka wynika z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne aby móc uczestniczyć w procesie rekrutacji. Na podanie zapisów powyższej ustawy wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danej publicznej szkoły podstawowej.

6. Rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka przysługuje:

– prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe;

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18
Skip to content